กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน” ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05” มาสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกวดขันวินัยจราจร “เมาไม่ขับ” จำนวน ๓๐ เครื่อง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณและจัดซื้อเครื่อง SAM-05 เพื่อส่งมอบเครื่อง SAM-05 ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานยนต์ตามจุดตรวจต่างๆ ที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลมี นโยบายในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก และหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ถึงร้อยละ ๓๗.๓๐ ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิใจนำเสนอ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ซึ่งเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบคัดกรอง (Screening Alcohol Meter) ที่จะทำให้ทราบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

เครื่อง SAM-05 เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเครื่องรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงโดยกองบังคับการตำรวจจราจร และปรากฎผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศ และพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์”

SAM-05 (Screening Alcohol Meter)
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจแบบ Screening เป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่มีราคาถูก ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้ตรวจผู้ขับขี่เบื้องต้นก่อนขับรถยนต์ หรือใช้ตรวจวัดผู้ขับขี่เชิงScreeningโดยไม่ต้องลงจากยานพาหนะก่อนนำไปตรวจจับด้วยเครื่องแบบเป่าเครื่องมือดังกล่าวไม่ต้องสัมผัสผู้ถูกตรวจวัด มีความไวสูง สามารถวัดจากลมหายใจโดยตรง ไม่ต้องใช้เครื่องตรวจวัดแบบเป่าที่ราคาแพงและประหยัดต้นทุน

ประสิทธิภาพ
– ใช้ตรวจวัดเบื้องต้น ก่อนการขับขี่
– ราคาถูกประหยัดและรวดเร็ว
– หากใช้วัดบนท้องถนน ไม่ต้องลงจากยานพาหนะ
– หัววัดชนิดเซมิคอนดักเตอร์ ความไวสูง ไม่ต้องออกแรงเป่า
– ขนาดเล็ก พกพาง่าย